Du er her: 

Menighedsmøde 26. marts 2017

28.03.2017

Der skal rigtig mange hænder til og her kommer I frivillige ind i billedet. Uden frivillige – ingen kirkeliv. Måske en lidt udfordrende bemærkning, men jeg er bekymret for fremtiden og muligheden for at få frivillige. Det er som om de nye generationer ikke helt ser de samme værdier eller blot prioritere anderledes – lad os ikke håbe at jeg får ret.   Men de frivillige kan jo heller ikke bygge Rom alene. Heldigvis har vi her i Vores kirke nogle helt fantastiske, imødekomne og servicemindede medarbejdere som i høj grad tager ejerskab og ansvar for Vores kirke – det er ingen selvfølge – det skal vi huske at sætte pris på og værdsætte.

Der var 23 fremmødte, heraf 8 menighedsrådsmedlemmer og en præst.

 

Valg af ordstyrer

Referat: Bent Bjerring Pedersen

 

Valg af referent.

Referat: Jan Carstens

 

Kirkeliv ved formand SAMadsen

Referat: Sidste år blev menighedsmødet afholdt lørdag den 21. maj i forbindelse med Frivilligfestdagen. Jeg ved ikke om det var det overdådige sønderjyske kagebord, der fik sognet af huse, men der var et dejligt stort fremmøde – hvilket varmede arrangørerne meget.

Søndermarkskirken er Vores kirke – et samlingspunkt i sydbyen. Søndermarkskirken er en ung og levende kirke fyldt med aktiviteter for alle aldre – 24/7 – næsten. Man kan kun blive varm om hjertet, når man ser et så aktivt KIRKELIV. Jeg kan love jer, at rigtig mange sogne, især på landet, er dybt misundelig på Vores KIRKELIV.

Men Rom blev jo ikke bygget på en gang og ikke af en enkelt person. Der skal rigtig mange hænder til og her kommer I frivillige ind i billedet. Uden frivillige – ingen kirkeliv. Måske en lidt udfordrende bemærkning, men jeg er bekymret for fremtiden og muligheden for at få frivillige. Det er som om de nye generationer ikke helt ser de samme værdier eller blot prioritere anderledes – lad os ikke håbe at jeg får ret. 

Men de frivillige kan jo heller ikke bygge Rom alene. Heldigvis har vi her i Vores kirke nogle helt fantastiske, imødekomne og servicemindede medarbejdere som i høj grad tager ejerskab og ansvar for Vores kirke – det er ingen selvfølge – det skal vi huske at sætte pris på og værdsætte. 

På toppen af Peterskirken – nej det nytter ikke den er katolsk, men på toppen af kransekagen har vi to præster – forskellige, med hver sit interesseområde og kompetencer – altid klar til en snak - også den svære – tak for det.

Tro nu ikke at jeg har glemt menighedsrådet, det kommer senere.

Men først året der gik:

Som det nok er jer bekendt, er der dukket en ny salmebog op i kirken. På anbefaling af Birgitte og Trine, blev der indkøbt 100 stk. af salmebogstillægget ”100 salmer” – hvilket ligger i tråd med vores vision om respekt for tradition og med mulighed for fornyelse.

Birgitte fik i efteråret tildelt 3 mdr. studieorlov ved det teologiske fakultet ved Universitetet i kongens Kjøbenhavn. Birgitte fulgte undervisningen om reformationen og Martin Luther – et undervisningsforløb som vi her I Vores kirke siden har nydt godt ved et par sogneaftner.

Som afløser for Birgitte havde vi den glæde at møde Karen Stubkjær – et fantastisk menneske som trådte lige ind i Vores kirke, som havde hun været her altid.

Det traditionsrige 24 timers løb rundt om Søndersø er kommet for at blive. Også for kirkerne i Viborg er det blevet en tradition, hvor man kan se KIRKELIV lige fra sognebørn over provst til biskop spæne rundt Søndersø – en rigtig god måde at profilere Folkekirken på - og vise en Folkekirke i tiden.

Vi har revideret Kirkens rygepolitik, så den nu også omfatter e–cigaretter – hvilket er lovpligtigt. Anvisningen kan ses på opslagstavlen i våbenhuset. 

Hjertestarter: Nu kan vi her i kirken også redde liv med en Hjertestarter. Efter opfordring, blev der iværksat en indsamling og det lykkes efter kort tid at få indsamlet det fornødne beløb til indkøb af en Hjertestarter. I håb om aldrig at få brug for den, er den ophængt i våbenhuset og medarbejderne i huset er blevet undervist i dens funktion. Herfra skal lyde en stor tak for det donerede beløb.

Som ny medlem af det gamle råd trådte jeg ind i en hel ny verden – en verden med garvede rådsmedlemmer med mange års erfaring kombineret med nogle grønskollinger, der lige skulle lande – vi fandt hinanden og en spændende og inspirerende rejse ombord på en kæmpe Maersk containerskib, som hedder Folkekirken, kunne tage sin begyndelse - Herfra skal lyde en stor tak til det gamle råd.

Over det ganske land blev der ringet til menighedsrådsvalg – også i Vores sogn. Det lykkedes, som i rigtig mange andre sogne, at få et fuldtalligt hold uden valg. Valg eller ikke valg kan man jo have en holdning til, i et demokratisk samfund som det danske.

Det gamle råd overdrog her 1. søndag i advent KIRKELIVET til det nye menighedsråd med et ønske om at fastholde og videreudvikle Kirkeliv i sydbyen.

Det nye råd konstituerede sig den 15. november og er trukket i arbejdstøjet.

Der er nye i rådet – der er gamle i nye positioner – et stærkt team, men også et team som beder om forståelse for en vis indkøringsperiode.

Vi har og holder fast i de 5 gudstjenester med særlig præg dvs. Fastelavnssøndag, Palmesøndag, Høstgudstjeneste, 1. søndag i Advent, Tema-gudstjeneste som evt. kan være en friluftsgudstjeneste på SøNæs.

En stor tak til FDF som støtter op, og som i høj grad er med til, at Vores kirke skal være et samlingspunkt og en aktiv del af KIRKELIVET i sydbyen. 

Viborg Byråd inviterede til nytårskur først i januar, hvor vi lod os repræsentere. Jeg ser det som meget vigtigt, at vi viser kirkens ansigt ud ad til så snart muligheden byder sig – det skaber et uvurderligt netværk og gør synlig.

Mads Panny, socialdemokratisk byrådsmedlem har endelig fået øje på Vores kirke og de værdier den skaber i sydbyen. Han udsendte her mellem jul og nytår et Nyhedsbrev, hvor han roste kirkens aktiviteter. 

 

Viborg Domprovst beder os hvert år inden 1. marts at tilsende dem vores Målsætning for det kommende år inden for områderne Aktiviteter/Medarbejdere/Bygninger. Det gør vi så, men på nuværende tidspunkt og med et nytiltrådt menighedsråd, bliver det en vurdering.

Vi har i rådet besluttet, at dagsorden til menighedsrådsmøderne skal lægges på kirkens hjemmeside, hvilket også gælder beslutningsprotokollen. Dette skulle gerne gøre det lettere for sognet at holde sig orienteret om rådets virke.

Facebook - jeg har et udviklingsområde, er ikke kommet dertil endnu, men må indrømme, at Facebook ikke bare er til tant og fjas, men en vigtig kommunikationsplatform for rigtig mange danskere. Også Vores kirke kan have glæde af at være synlig her og måske nå en gruppe, som vi normalt ikke vil nå.

Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og fremtidsforsker skriver i sin bog ”Den fremtidsgodkendte folkekirke” bl.a.: Hvis folkekirken også i fremtiden skal bevare sin position som folkets kirke, må den ruste sig til fremtiden og forsøge at lytte højere til, hvad moderne mennesker i fremtiden vil efterspørge, hvilke behov, forventninger og ønsker, de har til deres kirke, og hvad der giver mening for dem. Lytte højere til, hvad fremtiden kommer til at betyde for folkekirkens medlemmer og den verden, de er medlemmer i, og kirken er kirke i.

Lad mig slutte af med et par ord fra det sidste Menighedsrådsblad af departementschef i Kirkeministeriet, Christian Dons Christensen:

”Jeg holder meget af det rum for højtidelighed, som kirken giver. At der er noget, der er større end dig selv. At der er plads til de store spørgsmål i livet og til at mindes dem, man holder af, men har mistet. At jeg bliver mindet om, at jeg bare er et menneske på godt og ondt, og at det også er godt nok. Jeg tror, det er vigtigt, at der er sådan et sted i et moderne konkurrencesamfund, hvor vi ellers nemt kan komme til at tro, at det hele tiden gælder om at springe højere, løbe hurtigere og præstere bedre, og hvor det nogle gange kan se ud som om, der kun er plads til dem, der kan”. 

”Det bedste ved folkekirken er, at det er en folkekirke. At den er rummelig og er en del af et dybere dansk fællesskab. At den bygger på aktive lokalsamfund og levende mennesker rundt omkring i hele Danmark. Det er sådan jeg ser Vores kirke – med disse ord vil jeg hermed slutte.

Forsamlingen kvitterede med applaus

 

Kirkens Økonomi ved kasserer Mette Sunesen

Referat: Tak til kordegne Jan Carstens, der som regnskabsfører sørger for at der dagligt er styr på regnskabet. Dermed kan kassereren koncentrere sig om de overordnede linjer.

 

Mette gennemgik den overordnede fordeling af udgifterne i regnskabet 2016 ved lagkagediagrammer og enkelte nøgletal. Lønningerne er inkluderet på de enkelte formål. Det blev fra forsamlingen kommenteret, at foredrag var en meget lille del, og der var ønske om at øge dette med flere indholdsrige foredrag eller debataftner.
Forsamlingen kvitterede med applaus.

 

Kirkens Bygninger ved kirkeværge Tina Kvist Martinsen

Referat: Billede med den tilsandede kirke i Skagen, for at illustrere at det er nødvendigt at vedligeholde løbende, så Søndermarkskirken aldrig kommer i fare for at ”sande til”.

I 2016 blev belysningsprojektet i kirkerummet færdiggjort.
Automatisk døråbner på hoveddøren monteret.
Sikring af kirkens værdier ved udskiftning af hele låsesystemet, efter 35 års brug. Og nu er der helt styr på, hvem der har nøgler til forskellige dele af bygningen.

Der er afholdt afsluttende 5 års syn på tagrenoveringen af kirkerummet, som viste at alt ser godt ud.

I 2017 er udført lettere renovering af præsteboligen. Belysning langs brandvejen bag kirken er fornyet. Ventilation af lokalerne til Kirke- og kulturmedarbejder, organist og kor udføres.

Der udføres en taglem, så man kan få adgang til tagrummet over kirken udefra.

 

Kirken i tal ved SAM

Referat: SAM gennemgik nogle tal fra kirketællingerne og statistik. Jan Carstens oplyste at vi i år har haft 7 genindmeldelser og 4 udmeldelser af folkekirken. Det er da noget andet end aviserne skriver om. Dejligt at skoler og børneinstitutioner bakker så flot op om Juleindledningerne i kirken.

 

Debat om Kirkeliv nu og i fremtiden.

Referat: Som nævnt under økonomi, er der ønske om foredrag med indhold. SAM opfordrede til at man giver emneforslag til aktivitetsudvalget.

Det blev nævnt at der er et medlem af menigheden, som stadig ønsker at gudstjenesterne udsættes til kl. 10.30. SAM redegjorde for at det for et par år siden blev behandlet både på menighedsmøde og i menighedsrådet, hvor der ikke var stemning for at ændre det. Bliver det et ønske fra en større del af menigheden, er menighedsrådet villige til at se på det igen. Måske kunne man holde nogle enkelte eftermiddagsgudstjenester. kl. 14 ?

En folder med gudstjenestens gang, så særligt dåbsfamilierne bedre kan følge med i hvornår man skal rejse sig og hvornår man skal synge i nadver ritualet.

Da det nu er Luther år, og fejring af reformationen var der ønske om en debataften om baggrunden for, hvorfor vores gudstjenester er blevet ændret i de seneste par år. Det var jo bl.a. formen, som Luther gjorde op med. Det affødte kommentarer til, og et stort ønske om, at præsten bruger prædikestolen, så der er bedre mulighed for, at alle kan se og høre prædikenen. Der blev også givet udtryk for, at flere gerne så, at præsten blev ved alteret i stedet for at sætte sig ned blandt menigheden under salmerne.

Birgitte Thun fortalte om de Reformationsarrangementer, som er blevet afholdt på Stiftsplan. Der var stor undren over at det ikke har været annonceret tydeligt. Der er mange i Viborg, som først har hørt om det, efter aviserne efterfølgende skrev om det. Det er ærgerligt.

Menighedsrådet har ikke brugt tid på at tale reformationsarrangementer lokalt, ud over de to gode aftner, som Birgitte holdt i Januar/Februar. Der skal på de kommende møder drøftes visioner for folkekirkens fremtid i Viborg stift.

Der blev opfordret til at Kirken anskaffer Sigurd Barrets nye sangbog med ny- og gendigtning af salmer i forbindelse med reformationen, til brug ved evt. kommende sangcaféer. Eskild Dohn som også har nytolket de gamle salmer, er vokset op i Søndermarken.
På spørgsmålet om, hvor mange med anden etnisk baggrund end Dansk, som bor i sognet, kunne Mette Sunesen oplyse, at på søndre Skole er der ca. 18% elever med anden etnisk baggrund. Menighedsrådet opfordres til at igangsætte bl.a. fællesspisning med de nytilkomne, for på den måde at byde dem velkommen til bydelen.

 

 

Del dette: